+421 48 416 27 30
+421 48 416 19 41
2

Odo dňa 11.01.2018 spoločnosť PreDops s.r.o. zanikla zlúčením s firmou Exel s.r.o.

PreDops s.r.o. bola 100% dcérskou spoločnosťou Exel s.r.o. Dospeli sme ku záveru, že po zlúčení dcérskej spoločnosti PreDops s.r.o. s materskou spoločnosťou Exel s.r.o. dôjde ku zvýšeniu efektivity správy , riadenia ale hlavne ku zníženiu administratívnej náročnosti pri chode spoločnosti.
Zo zákona (§4 ods.3 zákona č.431/2002 Z.z.) :
je právnická osoba , ktorá sa zrušuje bez likvidácie (PreDops s.r.o.) povinná viesť účtovníctvo do dňa predchádzajúcemu rozhodnému dňu ( 1.1.2018)
od rozhodného dňa (1.1.2018) musíme viesť účtovníctvo v nástupnickej právnickej osobe tak, aby bolo možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia zanikajúcej právnickej osoby (PreDops), ak nenastanú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.

Pre Vás , ako obchodného partnera PreDops s.r.o. tieto skutočnosti znamenajú:
na Exel s.r.o. prejdú všetky majetkové hodnoty, veci, pohľadávky a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ako aj všetky a akékoľvek známe a neznáme záväzky zanikajúcej spoločnosti na nástupnícku spoločnosť.
Kvalita , dodacie termíny a ceny sa nemenia.
Od 1.1.2018 Vás prosíme , aby ste si vo Vašich objednávkach a všetkom obchodnom styku:
zmenili dodávateľ na firmu:
Exel s.r.o. , Zvolenská cesta 14 , 974 05 Banská Bystrica .
IČO :31590799
IČ DPH: SK2020460486
Č. účtu Tatra banka:2626480957/1100
– Korešpondenčná adresa :
Exel s.r.o. – prevadzka Prešov, Volgogradská 13, 080 01 Prešov
kontaktné osoby ostávajú nezmenené

Z našej strany sa budeme usilovať , aby sa obchodné prípady vzniknuté v roku 2017 uzavreli v maximálnej miere v roku 2017 ( neuzavreté veci komplikujú prechod vedenia účtovníctva ) a o to Vás prosíme aj z Vašej strany.
Verím ,že zlúčenie naše obchodné vzťahy nenaruší a ostanú na doterajšej vysokej úrovni.