Všeobecné požiadavky na dáta

Dáta, ktoré dodáva zákazník musia spĺňať určité kritéria, aby ich spracovanie bolo efektívne a nedochádzalo k problémom.

Formát dát

Dáta dodané zákazníkom spracovávame v CAM ver.10.6 , preto preferujeme formát Gerber RS-274X

Preferovaný formát Gerber RS-274X
Ostatné formáty,bežne spracovávané: ODB++
*.brd
Gerber-274D s výpisom D-kódov
Formáty spacované po dohode HPGL
Formát vŕtacích dát Excellon
Sieb & Meyer 1000/3000

Pozor! Predpokladáme ,že priemery otvorov vo vŕtacích dátach sú priemery na hotovej DPS.

Materiály


Požiadavky na elektronické dáta

Konštrukčné pravidlá